Skrevet av Emne: Grottevern i offentlig forvaltning. Høringsuttalelser m.v.  (Lest 5524 ganger)

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

Utlogget Anders

 • Fullt medlem
 • Fullt medlem
 • *
 • Innlegg: 198
Jeg foreslår at alle som har synspunkter på hvordan vi kan påvirke offentlig forvaltning til å ta hensyn til grottevernet, skriver litt om det her. Skriv også gjerne om konkrete tiltak som har vært gjort og hva som ble resultatet.

Utlogget Anders

 • Fullt medlem
 • Fullt medlem
 • *
 • Innlegg: 198
Fylkesmannen i Nordland arbeider med forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde. Norsk Grotteforbund foreslo i sitt innspill til forvaltningsplanen at det utarbeides en plakat om grottedannelse og om verneverdier og vern av grotter samt en plakat med informasjon/instruksjon om sikker ferdsel i grottene.
 
I oppsummeringen av innspillene skriver Fylkesmannen:
Fylkesmannen mener det er et godt forslag å lage en informasjonsplakat angående grotter og ferdsel i grotter. Grotter er svært sårbare miljøer og aktsomhet ved ferdsel er viktig. Det vil være naturlig å ta kontakt med grotteforbundet ved utarbeidelse av slik plakat.


Utlogget Anders

 • Fullt medlem
 • Fullt medlem
 • *
 • Innlegg: 198
Høsten 2009 ble det gjennomført en offentlig høring til forslag til planprogram for uttak av mineraler, primært dolomitt, i Granåsen i Vefsn kommune. Norsk Grotteforbund ga 22. august 2009 denne høringsuttalelsen til forslaget til planprogram.

Den 22. juni 2010 ga Vefsn kommune tillatelse til at privat forslag til plan for dolomittbrudd kan fremmes.

Norman Mine as har nå utarbeidet et nytt planprogram. I dette planprogrammet står det under Naturverdier og landskap ... behov for utredning:
Naturtyper .... karst, grotter, kvartærgeologi skal beskrives og utredes hvordan tiltaket vil påvirke disse.

Det foreliggende planforslaget kan bestilles hos Frank Holvik, daglig leder i Norman Mine. Høringsfrist er 30. august 2010.

Utlogget Anders

 • Fullt medlem
 • Fullt medlem
 • *
 • Innlegg: 198
HØRINGSUTTALELSE ANG. PLANLEGGING AV VINDKRAFTVERK
« Svar #3 p: 26.09.2010 18:24 »
Det planlegges vindkraftverk flere steder i Norge, en oversikt finnes her: www.nve.no/vindkraft. Bl.a. planlegges det vindkraftverk 6 steder i Nordland, på Kvalhovudet og på Seiskallåfjellet i Rødøy kommune, på Kovfjellet og på Stortuva i Vefsn kommune og 2 forskjellige prosjekt av hhv. Nord-Norsk Vindkraft AS og Norsk Grønnkraft AS på Sjonfjellet i kommunene Nesna og Rana kommune.

Vindkraftverk kan være skadelig for sårbare og verneverdige grotter og karstområder pga. arbeid og ødeleggelser ved selve anleggene, ved veier til/fra anleggene og ved overføringslinjer fra anleggene.

Norsk Grotteforbund vil skrive en høringsuttalelse til de ansvarlige for alle de 6 anleggene i Nordland, der vi ber dem være oppmerksomme på og ta hensyn til ev. verneverdige grotter og karstområder, i konsekvensutredninger og planlegging. Vi ber derfor alle som er kjent i områdene i Nordland (og også i områdene andre steder i landet) om å melde fra hvis de kjenner til verneverdige grotter og/eller karstområder som det kan være aktuelt å nevne i høringsuttalelsene. Eventuelle innspill kan sendes til Norsk Grotteforbund v/Anders Westlund.

PS. Opplysninger om natur som er verneverdige av andre grunner skal ikke sendes til Norsk Grotteforbund. Send dem heller til Norges Naturvernforbund, avdeling Nordland, v/leder Erling Solvang.

Utlogget Anders

 • Fullt medlem
 • Fullt medlem
 • *
 • Innlegg: 198
ARBEID MED VERNEPLAN PÅ SUNDSFJORDFJELLET.
« Svar #4 p: 26.09.2010 18:56 »
Fylkesmannen i Nordland gjennomfører en høring av Verneplan for Sundsfjordfjellet. I høringsdokumentet for verneplanen kapittel 1.4 Mål for planarbeidet står bl.a: I dette forslaget til vern legges det spesielt vekt på karst og grotteforekomster ...

Utlogget Anders

 • Fullt medlem
 • Fullt medlem
 • *
 • Innlegg: 198
Vannregionmyndigheten for vannregion Nordland ved Nordland fylkeskommune varsler om at arbeid med forvaltningsplan for vannregion Nordland igangsettes, se http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36320&amid=3475702.

De meget særegne miljøforholdene og økosystemene i grotter er ofte avhengig av vann og vanntilførsel. Utviklingen i grotter har vært stabil i mange tusen år, hvis vanntilførselen eller vannkvaliteten i grottene stoppes eller endres kan disse uerstattelige miljøene bli ødelagt. Hvilke innspill skal vi gi til vannregionmyndigheten for å få forvaltningsplanen til å sette fokus på vannets betydning for grotter? Kom med forslag!Utlogget Anders

 • Fullt medlem
 • Fullt medlem
 • *
 • Innlegg: 198
NVE har nylig gjennomført en høring ang. søknad fra Småkraft AS om konsesjon for bygging av Lille Grottåga kraftverk i Beiarn kommune. Gråttådalen i Beiarn er et kjent grotteområde.

Både Beiarn Grotteklubb, Norsk Grotteforbund og Fylkesmannen i Nordland har gitt uttalelser der de fremhevet de viktige grottene i området og gikk i mot utbyggingen. Plan- og ressursutvalget i Beiarn gikk også i mot utbyggingen, se vedlagte scann av avisartikkel. Beiarn kommunestyre skal også uttale seg. Til slutt avgjør NVE om søknaden om konsesejon skal innvilges. Dersom det blir gitt konsesjon og NVEs vedtak blir påklaget av noen med rettslig klageinteresse blir saken oversendt Olje- og departementet.Utlogget Anders

 • Fullt medlem
 • Fullt medlem
 • *
 • Innlegg: 198
Nord-Norsk Småkraft AS har søkt om  konsesjon for bygging av Styrkesneselva kraftverk i Sørfold kommune. Norsk Grotteforbund fikk i oppdrag å foreta en befaring i området for å se om det er grotter der.

Befaringen ble foretatt av Torstein Finnesand og Anders Westlund torsdag 4. august (i tilknytning til Tjoarvve-uka). Etter befaringen og etter diverse andre undersøkelser og forespørsler er det vår oppfatning at det ikke er noe som tyder på at det skal finnes grotter i området som blir berørt av en ev. utbygging av Styrkesneselva eller av tilhørende anleggsarbeider. Vi kan selvfølgelig ikke utelukke at det et sted under løsmassene er en grotteåpning, men vi finner det veldig lite sannsynlig.

Mer kommer på www.speleo.no og i Norsk Grotteblad.

Utlogget Anders

 • Fullt medlem
 • Fullt medlem
 • *
 • Innlegg: 198
Arbeid med konsessjonssøknad for Storåga v/Vikgrotta
« Svar #8 p: 29.10.2012 22:46 »
Firmaet Enerconsult arbeider med en konsesjonssøknad for elva Storåga i Saltdal. Storåga er elva som renner forbi og delvis gjennom Vikgrotta i Saltdal. Norsk Grotteforbund har skrevet et innspill til arbeidet med konsesjonssøknaden, vi anbefaler alle andre som er opptatt av grottevern og/eller har kunnskap om Vikgrotta til å gjøre det samme.

Utlogget Anders

 • Fullt medlem
 • Fullt medlem
 • *
 • Innlegg: 198
Opprettelse av Láhku nasjonalpark
« Svar #9 p: 15.12.2012 22:08 »
Kongen i Statsråd vedtok 14.12.2012 opprettelse av Láhku nasjonalpark i Nordland. Nasjonalparken omfatter det største sammenhengende området av alpin karst i Norge. Det spesielle kartslandskapet og den spesielle berggrunnen med tilhørende rikt planteliv er hovedgrunnen for vernet.

Se omtale av den nye nasjonalparken på hjemmesidene til Direktoratet for naturforvaltning.

I faktaarket om nasjonalparken står bl.a. dette: "Karstlandskapet med de mange karstformer, vann og vassdrag i kontrast til de omkringliggende tinder og breer utgjør hovedelementene i landskapsbildet. Vassdragene er preget av rik bunnflora, grotter, jordbruer og underjordiske elver."

Utlogget Torstein

 • Fullt medlem
 • Heroisk medlem
 • *
 • Innlegg: 915
  • Furuflekken
Her er en fin brosjyre om parken:

http://www.miljødirektoratet.no/Global/dokumenter/Publikasjoner/Brosjyrer/L%c3%a1hko_NP_N_nett.pdf

Mange av karstformene er omtalt i Solgunn Finnesands hovedfagsoppgave (med Stein-Erik Lauritzen som veileder) fra 1990-tallet. Mesteparten av den er gjengitt i Norsk Grotteblad nr  41 (2003) og 42 (2004)

Torstein Finnesand
you never cave alone